en

Про кафедру

Кафедра прикладної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна була заснована у червні 1993 року. Її створення було обумовлене відповідною спеціалізацією студентів з економічної та політичної соціології, соціальних комунікацій.

Завідувач кафедри - Бакіров Віль Савбанович, ректор університету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України та Академії педагогічних наук України, голова Ради ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, Президент Соціологічної асоціації України, президент Харківського відділення Малої Академії наук, член Державної акредитаційної комісії, член секції соціально-економічних наук Комітету з державних премій  України у  галузі науки і техніки.

Співробітники кафедри є членами Соціологічної Асоціації України (президент Асоціації – завідувач кафедри В.С.Бакіров), Європейської соціологічної Асоціації, Міжнародної соціологічної Асоціації.

Кафедра проводить підготовку докторантів, а також аспірантів у стаціонарній і заочній аспірантурі. Результати дисертаційних і інших наукових досліджень використовуються в навчальному процесі.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

·        «Розробка та використання соціальних технологій при вирішенні соціальних проблем», а саме: «Соціальна поведінка людей при переході від тоталітарного до демократичного суспільства»; «Соціологічний аналіз пострадянської політичної культури індустріального мегаполісу»; «Якість життя в загальнонаціональному та регіональному вимірах»; «Якість життя у пострадянських суспільствах: порівняльний аналіз».

·        «Соціальні комунікації, їх роль у сучасному світі», а саме: «Комунікативні механізми соціальної і етнополітичної консолідації українського суспільства»; «Комунікативні механізми інтеграції українських університетів до європейського науково-освітнього простору», «Комунікативні механізми інтеграції українських університетів до європейського наукoво-освітнього простору»

На сьогоднішній день на кафедрі прикладної соціології здійснюється підготовка за спеціальністю «Соціологія» і двома спеціалізаціями: «Реклама та зв’язки з громадськістю» і «Комунікативний менеджмент». З 1 березня кафедра проходить заключний етап з ліцензування нової спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Кафедра використовує європейську систему оцінки якості знань студентів,  щосеместра проводить дослідження з оцінки роботи викладачів кафедри в рамках програми, розробленої соціологічним факультетом «Викладач очима студентів», раз на рік перегладає і затверждує учбові програми кафедр, впроваджує новітні навчальні методи (відкриття студентського прес-центру соціологічного факультету, участь у конкурсах студентских PR проектів).

За останні роки активізувалась участь студентів кафедри у науково-дослідній роботі. Студенти кафедри прикладної соціології приймають участь у наукових дослідженнях, які проводяться на кафедрі та на соціологічному факультеті. Залучення до наукової роботи студентів починається з 1 курсу. Після 2 курсу студенти продовжують наукову роботу і розподіляються за спеціалізаціями. Кращі роботи студентів кафедри неодноразово були представлені на конкурсах різного рівня.

Кадровий склад кафедри прикладної соціології включає 11 викладачів, 5  докторів соціологічних наук, професора, 5  кандидатів соціологічних наук, 1 кандидат філологічних наук (три з них мають вчене звання «доцент»).

Переважна більшість співробітників і аспірантів кафедри володіє англійською мовою і веде активну міжнародну наукову роботу, як на рівні індивідуальних наукових проектів, так і на кафедральному рівні

Випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів: "спеціаліст", "магістр" одержують кваліфікацію: соціолог, викладач соціологічних дисциплін.

Сфери професійної діяльності випускників кафедри - науково-дослідні установи по вивченню соціальних проблем, центри вивчення суспільної думки; вищі й середні навчальні заклади; кадрові, консалтингові, туристичні агентства, служби по роботі з персоналом, органи державного й муніципального управління, самоврядування. Спеціалізація кафедри дозволяє випускникам одержати роботу соціолога, викладача соціогуманітарних дисциплін, PR- менеджера, рекламного менеджера, спіндоктора, маркетолога, антикризового менеджера й ін.


Телефон +38 057 707 52 37

e-mail: kafedra91@mail.ru


New layer...
New layer...
University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua