en

Викладачі

Бакіров Віль Савбанович

rektor@univer.kharkov.ua

Ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України.

Народився 8 червня 1946 р.

З 1972 р. працює у вищій школі. У 1990 році організував і очолив перший в Україні соціологічний факультет. З 1992 р. - завідувач кафедри прикладної соціології. З 1998 р. - ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Автор понад 140 наукових робіт. Наукові дослідження В. Бакірова зосереджені на аналізі ролі класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства, вивченні особливостей класичної університетської освіти в контексті глобалізаційних і постіндустріальних викликів. Широко відомі наукові праці В. Бакірова, присвячені комунікативній парадигмі розвитку університетської демократії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційно-комунікативним технологіям вищої освіти.

Під його керівництвом підготовлено 7 докторів і 10 кандидатів наук.

Віль Савбанович Бакіров - голова Ради ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, член Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, член Державної акредитаційної комісії, член секції соціально-економічних наук Комітету з державних премій України у галузі науки і техніки, президент Соціологічної асоціації України.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; медаллю Національної академії наук України «За наукові досягнення», медаллю Академії педагогічних наук України ім. К.Д. Ушинського, вищою відзнакою Болгарської Академії наук - медаллю Марина Дринова на стрічці.

Має почесні звання: Заслужений діяч науки і техніки України. Почесний громадянин м. Харкова. Почесний професор Московського державного університету імені М.В. Ломоносова. Почесний доктор Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. Почесний професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

Хижняк Лариса Михайлівна

lar.mih@mail.ru

Професор кафедри прикладної соціології.

Доктор соціологічних наук (1999р.), професор (2003р.), кандидат філософських наук (1989р.), доцент (1996р.)

Фахівець у галузі соціології організацій та управління, управлінського консультування, соціальної політики. Є автором оригінальної концепції дефетишизації організацій.

Сфера наукових інтересів: соціологічна діагностика соціально-економічних і управлінських проблем, управління соціальною сферою і соціальним розвитком організацій, територій.

 Хижняк Л.М. отримала базову вищу освіту на економічному факультеті Харківського державного університету імені О.М.Горького за спеціальністю «політична економія». Закінчила аспірантуру та докторантуру.

Має досвід викладання таких навчальних дисциплін і спецкурсів у вищих навчальних закладах: соціологія управління, організаційна динаміка, соціологія маркетингу, управлінське консультування, економічна соціологія, кроскультурний менеджмент, університетська освіта, управління соціальним і гуманітарним розвитком, соціальна політика, методика викладання соціології.

Поєднує викладацьку і науково-дослідну роботу. Брала участь у проектах «Удосконалення системи соціального захисту в Україні» (за підтримки TACIS, 1997р.); "Сприяння реформі соціальних послуг в Україні" (за підтримки Department International Development, 2004-2006рр.); «Порівняльна соцієтальна інтеграція турецьких та подібних меншин. Інституціональні стратегії в INTAS та СНД країнах» (за підтримки фонду ІNТАС, 2005-2007рр.) та ін.

Хижняк Л.М. є членом редколегії чотирьох наукових фахових видань з соціології. Вона бере участь в атестації наукових та науково-педагогічних кадрів: член спеціалізованої вченої ради Д64.0512.15 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з захисту дисертацій по соціології; член експертної ради ВАК України з філософських, соціологічних та політологічних наук. У 2007-2009рр. входила до складу журі Всеукраїнської олімпіади студентів з соціології та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з соціології. Підготувала 6 кандидатів наук з соціології та державного управління.

У 2007р. обрана членом Правління Соціологічної Асоціації України, де очолює науковий комітет „Соціологія організацій та управління". Академік Академії наук Вищої школи України.

Хижняк Л. М. - висококваліфікований викладач і науковець, автор 189 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. одноосібної монографії та 5 колективних монографій, розділу в навчальному посібнику.

 

Лисиця Надія Михайлівна

victorlisitsa@yandex.ru

Доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної соціології

У 1975 р. закінчила Харківський державний університет ім. О.М.Горького. Сфера наукових інтересів: соціологія реклами, соціологія споживання, соціологія комунікацій, соціологія еліти.

 Викладає наступні курси:

  • - Соціологія реклами;
  • - Маркетингові комунікації у міжнародному бізнесі;
  • - Бренд-менеджмент.

На цей час Лисиця Н.М. приймає активну участь у науковому проекті по вивченню соціології економічної еліти.

Член Вчених рад по захисту докторських дисертацій по соціологічним наукам, член редколегій фахових наукових журналів.

Нагороджена грамотами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, відзнаками МОН України: «Відмінник освіти», «За наукові досягнення».

Під керівництвом Лисиці Н.М. захищено 8 кандидатських дисертацій.

Опубліковано близько 200 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі 12 монографій та навчальних посібників.  

 

Аксьонов Сергій Сергійович

aksen_serg@mail.ru

кандидат філологічних наук, доцент. Основні напрямки наукової діяльності: теоретичні й прикладні аспекти аналізу інформаційного простору й медіаагентів; медіапланування й дослідження впливу ЗМІ; соціологія журналістики; проблеми аналізу медіадискурсу.

Буданова Олександра Борисівна

a_budanova@mail.ru

старший викладач. Основні напрямки наукової діяльності: сучасне соціологічне теоретизування; маркетингові дослідження; соціальні моделі розвитку; інноваційні комунікативні технології; брендинг.

Горошко Олена Ігорівна

olena_goroshko@yahoo.com

доктор філологічних наук РФ, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації і іноземної мови НТУ «ХПІ», доктор соціологічних  наук (2010), професор кафедри прикладної соціології. Наукові інтереси:  Інтернет-комунікації, процеси інтернетизації і становлення інформаційного суспільства в Україні, гендерна соціология, міжкультурні комунікації, прикладна лінгвістика.

Гужва Ольга Олексіївна

olga.guzhva@karazin.ua

старший викладач кафедри  прикладної соціології та соціальних комунікацій  соціологічного факультету, заступник декана з міжнародного співробітництва, головний редактор міжнародного видання з соціальних наук SCS Journal.

Член Видaвничого комітету Міжнародної соціологічної асоціації ISA

Незалежний рецензент в SAGE Open  

Незалежний рецензент в Politics and Asian Studies at Palgrave Macmilian Publishing

Незалежний рецензент в Brill Koninkljke BrillNV, Netherlands

Незалежний рецензент в  Open Journal of Social Sciences (JSS) by Scientific Research Publishing (SCIRP)

Член редакційної колегії  Sociology Study, Published by David Publishing Company, (USA) та Editorial board of International Reserch Journal 

Нагорода молодого соціолога США 2012р. The 2012 Outstanding Early Career Award in Clinical Sociology

Випускник програми Open World Programme 2013

Спікер ТЕDex

Практикуючий тренер, має більш ніж 400 годин практики.

 

Організатор або співорганізатор наступних проектів:

Аналітичний клуб Соціоreality

Діалог з работодавцем

Лабораторія бізнес коммунікацій

Наукові інтереси:  Паблік рилейшинз, реклама, соціологія коммунікацій,  освіта, видавнича діяльність, академічні видання,  наукова комунікація, соціальна робота, медіація та тренінгова робота, конфліктологія, іміджелогія, клінична соціологія, корупція, методи та методологія соціологічних досліджень.

 

 

Кравченкова Галина Миколаївна

kravchenkova@meta.ua

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедр прикладної соціології і медіа-комунікацій ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедри міжкультурної комунікації ХПІ. Дисертація на здобуття ступеню кандидата соціологічних наук «Комунікативний механізм стігматізації як основа формування негативного образу професії» (2010) присвячена дослідженню комунікативних технологій негативного характеру і механізму їх нейтралізації. В університеті читаюєряд авторських курсів: «Комунікації в управлінні соціальними проектами», «Менеджмент Репутації», «Стратегічне управління в ПР». Практикує як соціолог і консультант з питань PR і MR. 

 

Солдатенко Ірина Олександрівна

Irina-ilchenko@mail.ru

Доцент кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2006. Кандидат соціологічних наук, 2004.

Учасник програми підготовки спеціалістів і тренерів із зв'язків з громадськістю, Європейський центр журналістики (2003-2005 рр.).

Учасник програми співробітництва між Харківським центром гендерних досліджень при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна і Програмою жіночих дослдіжень Університету штату Айова (США), 2004-2006

Керівник виробничої практики студентів кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Керівник команди ХНУ імені В.Н.Каразіна, переможниці другого і третього всеукраїнського конкурса студентських PR-проектів "Золотий компас" (2009, 2010).

Автор і викладач курсів "Основи паблік рилейшнз", "Соціологія масових комунікацій", "Бізнес-етикет", "Практика паблік рилейшнз".

Директор PR -школи  Міжнародного Інституту Регіональної Преси та Інформації.

 

Субота Марина Миколаївна

mari_subb@mail.ru

доцент, кандидат соціологічних наук. Наукові інтереси: соціологія масової комунікації, соціальні комунікації, соціокультурні дослідження, комунікативний менеджмент.

Чернявська Оксана Володимирівна

cheroks@mail.ru

кандидат соціологічних наук, доцент. Основні напрямки наукової діяльності: соціальні конфлікти; соціальна напруженість; соціальні зміни, соціальна консолідація; девіантна поведінка; соціальна комунікація; соціальні технології; маркетингові комунікації й маркетингові дослідження.

Хижняк Олександр Володимирович

o.v.khyzhniak@gmail.com

 

Кандидат соціологічних наук, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій.

Наукові інтереси: теорія та історія соціології, толерантність, колективні соціальні дії, міграційні процеси у світі, суспільство ризику, глобалізація, електоральна соціологія, методологія та методи організації та проведення соціологічних досліджень. Автор більше 40 наукових публікацій.

 

 

Чумак Яна Борисівна

info@defense.com.ua

Викладач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Керуючий партнер (Defense Agency) 

Нагорний Кирил Олегович

 

Викладач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій.

Маркетингове бюро "Моня Гец". 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua