en

Оголошення

Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін.

3 серпня 2012

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги,

Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін. 

 

Термін прийому статей -  до 15 листопада 2012 року.

 

До друку приймаємо статті українською мовою, які ретельно відредаговані та оформлені у відповідності до вимог. 

 

Статті, у яких недотримано нижчевказаних вимог, або надіслані без рецензії чи рекомендації, не розглядатимуться!

 

На електронну адресу редколегії збірника zbirnyk.filosofia@oa.edu.ua слід надіслати  (обов'язково вказати тему електронного листа «Наукові записки. Вип. 12»):

1.     Електронну версію статті, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.doc

2.     Відомості про автора, що включають: Прізвище, ім'я, по-батькові, вчене звання, вчений ступінь, посада, назва установи, поштова адреса, телефон та електронна адреса.  Назва файлу: прізвище автора_відомості.doc

3.     Електронну версію (скан або фото) рецензії чи рекомендації. Аспіранти та автори без наукового ступеню повинні представити рецензію на статтю від доктора або кандидата філософських наук, засвідчену печаткою установи. Автори із науковим ступенем (кандидати і доктори філософських наук) - виписку із протоколу засідання кафедри філософії ВНЗ (чи підрозділу наукової установи) із підписом завкафедри (завідувача підрозділу), засвідченим печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf)

Крім цього, роздруковану версію статті та відомостей про автора, а також оригінал рекомендації чи рецензії слід надіслати традиційною поштою на адресу кафедри культурології та філософії НаУОА:

 

Кафедра культурології та філософії,

Національний університет «Острозька академія»,

Рівненська обл.

м. Острог,

вул. Семінарська 2.

35800

 

 

Вимоги до статей:

-         Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля - 2 см.), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

-         Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).

-         Текст вирівнюється по ширині.

-         В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).

-         В статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки "".

-         Посилання давати за зразком [2, с. 45].

-         На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання справа): ім'я та прізвище автора, після цього наступний рядок  - великими літерами назва статті (вирівнювання по центру). З наступного рядка - анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами (приблизно 5-7 рядків).

-         Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

 

Вартість публікації статті - 20 грн. / сторінка

За детальнішою інформацією звертатися до:

Дмитра Михайловича Шевчука - тел. 0669300489

Миколи Олександровича Зайцева - тел. 0974960508

 

 

 

 

 

Приклад оформлення:

 

 

УДК 130.2

Дмитро Шевчук

 

КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

 

Дану статтю присвячено осмисленню проблеми культурної ідентичності в епоху глобалізації. Автор аналізує вплив глобалізаційних процесів на локальні умови, розглядає популярні концепції глобального культурного ринку, макдональдизації світу та ін. Також в даній статті представлено осмислення взаємозв'язку між проблемою культурної ідентичності в епоху глобалізації та сучасними проблемами трансляції культурної пам'яті.

Ключові слова: культурна ідентичність, глобалізація, культурний ринок, макдональдизація, культурна пам'ять

 

Shevchuk D. Cultural identity and globalization.

The article is dedicated to the problem of cultural identity in epoch of globalization. The Author analyzes influence of global processes on local cultural conditions. He presents the most popular conceptions of global cultural market, macdonaldization of the world etc. The problem of connections between cultural identity and modern problems of transmission of cultural memory is also examined.

Key words: cultural identity, globalization, cultural market, macdonaldization, cultural memory

 

Шевчук Д. Культурная идентичность и глобализация.

Данная статья посвящена проблеме культурной идентичности в эпоху глобализации. Автор анализирует влияние глобальных процессов на локальные условия, рассматривает популярные концепции глобального культурного рынка, макдональдизации мира и под. Также в данной статье представлено осмысление взаимосвязи между проблемой культурной идентичности в эпоху глобализации и современными проблемами трансляции культурной памяти.

Ключевые слова: культурна идентичность, глобализация, культурный рынок, макдональдизация, культурная память

 

(текст статті)

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1.     Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. - М.: Весь мир, 2004. - 188 с.

2.     Бауман З. От паломника к туристу // Социологический журнал. - 1995. - № 4 [Електронний ресур]. - Режим доступу: http://sj.obliq.ru/article/198 (09.03.2009).

 

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua