en

Оголошення

«Реклама та PR у сучасному світі» Міжнародна науково-практична конференція 1–4 липня 2011 року кафедра журналістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

19 січня 2011

Основні напрями роботи конференції:

1.     Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій: теоретичні проблеми.

2.     Реклама та PR: правове та етичне поле.

3.     Реклама та PR: особливості вербалізації.

4.     Технології впливу реклами.

5.     Технології впливу PR.

6.     Журналістські жанри: технології впливу.

7.     Видавнича продукція у масовокомунікаційному просторі.

8.     Журналістська та медіаосвіта: український досвід.

9.     Майстер-клас з телереклами.

10.   Майстер-клас з політичної реклами.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Орієнтований графік роботи конференції:

30 червня - заїзд учасників, поселення;

1 липня - реєстрація, пленарне засідання, робота секцій, майстер-клас;

2-3 липня - секційні засідання, майстер-клас;

4 липня - заключне пленарне засідання, культурна програма, роз'їзд учасників.

Для участі в конференції просимо надіслати до 15 травня 2011 р.:

  • заявку за формою та електронний варіант статті у вигляді прикріплених файлів електронного листа з поміткою KONFERENTSIA на е-mail: kutuza@i.ua;
  • поштовий переказ - реєстраційний оргвнесок у розмірі 100 грн. (для учасників з України) і еквівалент 20 Є (для учасників із-за кордону) на адресу: Стратюку Анатолію Миколайовичу, а/с 45, Одеса-58, 65058. Реєстраційний внесок включає витрати на публікацію програми конференції, розсилку інформаційних листів і запрошень, оренду конференц-зали.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Діалог: Медіа-студії», який зареєстрований ВАК України як фахове видання із соціальних комунікацій і філологічних наук.

Вартість 1000 знаків з пробілами - 14 грн. Під час реєстрації учасників конференції подається роздрукований примірник наукової статті, а також оплачується її друк.

Оплата проїзду, проживання, харчування, екскурсії - за рахунок учасників.

За додатковою інформацією з організаційних питань звертатися за телефоном: (067) 956-99-83 (Кутуза Наталя Валеріївна, доцент кафедри журналістики).

Поселення учасників конференції планується у санаторії «Магнолія», що розташований 450 м від моря та неподалік від гуманітарного корпусу ОНУ імені І. І. Мечникова на Французькому бульварі. Орієнтовна ціна проживання за добу з 3-х разовим харчуванням 300 грн., точні ціни -  після 15 квітня. Бронювання місць самостійне, здійснюється по Інтернету: www.magnolia.od.ua. Допомога з питань поселення за телефоном: (067) 904-66-95, e-mail: shtn75@mail.ru (Шевченко Тетяна Миколаївна, доц. кафедри журналістики).

 

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Реклама та PR у сучасному світі»

Прізвище, ім'я, по батькові  _____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада ____________________________

Місце роботи __________________________________________________

Адреса для листування _________________________________________

Контактний телефон, е-mail______________________________________

Назва доповіді __________________________________________________

Назва секції ___________________________________________________

Необхідність житла, термін проживання_____________________________

 

ВИМОГИ
до матеріалів фахового наукового видання

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

«Діалог: Медіа-студії»

 

Текст статті повинен відповідати вимогам ВАКу України, згідно з якими обов'язковими є такі елементи: постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв'язок із важливими науковими й практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор; визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямів дослідження;
формулювання мети і завдань статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи подальших наукових пошуків у визначеному напрямі.

Комп'ютерний варіант статті:

  1. Формат аркуша А4, відступи: зліва - 3 см, справа - 1 см, зверху та знизу - 2 см.
  2. Текст: гарнітура - Times New Roman; кегль - 14 pt (анотації та бібліографія -12 pt), інтервал - 1,5, абзац - 1 см.
  3. Відмінні від стандартної латиниці та кирилиці букви іноземних мов мають бути надруковані червоним кольором.
  4. Матеріали подавати в такій послідовності:

- індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
- ім'я та прізвище автора, напр.: Іван Іваненко (новий абзац звичайними літерами жирним курсивом із вирівнюванням по центру);
- назва статті (через рядок по центру звичайними літерами жирним шрифтом з вирівнюванням по центру);

- анотації (обсягом не більше 5-ти рядків) та ключові слова українською, російською та англійською мовами (не більше 5-ти слів);
- текст статті (через рядок після анотацій);
- література в алфавітному порядку (через рядок після основного тексту статті, великими літерами нормальним шрифтом Бібліографія); оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. - 2008. - № 3. - С. 9-13).

  1.  Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти - жирним курсивом.
  2. Для посилань на наукову літературу використовувати квадратні дужки, напр.: [5, 141], де 5 - номер відповідно до списку використаної літератури, 141 - номер сторінки, а посилання на джерела ілюстративного матеріалу здійснювати в круглих дужках (І. Франко).
  3. Формат комп'ютерного файлу з текстом статті обов'язково - Microsoft Word RTF. Комп'ютерні файли інших форматів не приймаються.

           Видання здійснюється із залученням коштів авторів. Вартість друку залежить від кількості знаків усієї статті. За наявності у статті нестандартного матеріалу (таблиці, віршовані рядки, графіка), редакція застосовує стандартні нормативи перерахування обсягу в текстовий. За бажанням збірник можна одержати поштою.

           Статті друкуються мовою оригіналу. За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідає автор.

   Редакційна колегія залишає за собою право повертати автору статтю, яка не відповідає усім вимогам та має більше ніж 3 помилки.

Для аспірантів, здобувачів і викладачів без наукового ступеня обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність та новизна дослідження.

Подавати роздрукований примірник статті, заповнені відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, назва статті, поштова адреса (з індексом), контактні телефони, е-mail), а також оплачувати друк публікації оргкомітету під час конференції при реєстрації або надсилати на адресу: Стратюку Анатолію Миколайовичу, а/с 45, Одеса-58, 65058.

Для довідок звертатися за телефонами: (067) 956-99-83 (Кутуза Наталя Валеріївна, заст. відп. редактора, доц. каф; kutuza@i.ua), (048) 746-64-43 (Стратюк Анатолій Миколайович, ст. лаб. каф.) або на адресу електронної пошти збірника: dialog.onu@gmail.com

 

University logo

Харківський Національний Університет
ім. В.Н. Каразина

Майдан Свободи 4, 61022, Харків
Телефон: +38(057)707-55-00
Факс: +38(057)707-12-47
E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua